frenky.sk

https://frenky.sk/clanok/139/drogy_a_kultura_v_slovenskych_masmediach_viii.html

Drogy a kultúra v slovenských masmédiách VIII

(pokračovanie) Záver


Kultúra a drogy, v tom najširšom i najužšom zmysle slova, sú dva koherentné fenomény. Tak, ako ovplyvňuje kultúra drogy, drogy ovplyvňujú kultúru.
Kultúra, rovnako ako drogy, sú taktiež zaujímavým fenoménom aj pre masové médiá.

Na jednom príklade, ktorý sme pomenovali ako kauzu Müller, sme posudzovali, ako sa slovenské masmédiá postavili k problematike kultúry a drog. A to jednak z hľadiska pútavosti tejto témy, kvantity a kvality publikovaných materiálov o danej oblasti, ďalej z hľadiska novinárskej slobody a novinárskej etiky, ale tiež aj z hľadiska marketingového. Fenomén internetu, masového média, ktoré je však považované za elitné (keďže ho využíva iba určitá skupina verejnosti) 106, je taktiež zaujímavý - práve v otázkach slobody a etiky žurnalistiky a prístupu k informáciám, čo sa prejavilo aj pri nami uvádzanej kauze. Internetom sa však v závere zaoberať nebudeme, ale vezmeme si na zreteľ ostatné (máme na mysli predovšetkým tlačové) slovenské masové médiá. Čo možno skonštatovať o kultúre, drogách a o podávaní informácií o
týchto fenoménoch masmédiami na Slovensku? Jednoznačný rezultát, ktorý vyplynul z hodnotenia pôsobenia slovenských médií počas (ako i pred a po) kauzy Müller znie: slovenské médiá svoju úlohu nezvládli.

Úloha médií môže byť úlohou „strážnych psov demokracie“, ako sa o nich zvykne hovoriť. A demokracia je o možnosti prezentovania rôznych názorov, o dialógu a o kompromise. Túto možnosť slovenské médiá a priori zamietli. Renomovaní komentátori trvali na tom, že spevák, ktorý sa (podobne, ako to vo svete robia jeho kolegovia takmer denne) priznal k tomu, že užíva drogy, mal jednoznačne mlčať a nemal právo prehovoriť. Svojho kolegu, ktorý mal odlišný názor na drogovú problematiku označili za psychopata. Pred racionalitou dostávali prednosť emócie. Celú kauzu nedosledovalo žiadne z nami skúmaných médií (ak nerátame fakt, že speváka po čase zbavili obvinenia, o čom vyšli krátke správy), pričom v istom čase bola práve táto kauza ich hlavnou témou.

Nehovoriac o tom, že na základe pôsobenia týchto masmédií prijali (v mediálnej tichosti) slovenskí legislatívci a zákonodarcovia zákon, ktorý obmedzuje elektronické médiá v publikovaní materiálov o otázkach drogovej problematiky. Od čias kauzy Müller sa písanie o drogách priveľmi nezmenilo a médiá nevyužili jedinečnú šancu na posudzovanie všetkých aspektov pre nich nesporne zaujímavej problematiky, už vonkoncom sa netýkajúcej iba nejakého speváka.

Ako mohla nastať takáto situácia? Kde sú príčiny zlyhania slovenských masmédií?

Jedným z dôvodov môže byť takzvaný syndróm starostovskej žurnalistiky. Ide o princíp, v ktorom novinár „osvedčene cituje starostu a hovorcu polície, zatiaľ čo tie najzaujímavejšie zdroje (streetworker, pasák) necituje priamo, ale využíva informácie a výroky zverejnené v iných médiách“. 107 (Takto písal o tzv. starostovskej žurnalistike Radovan Holub v Reflexe, keď poukazoval na to, že nemecký spravodajský týždenník Der Spiegel napísal článok o detskej prostitúcii v Chebe, ktorý „okrem slabín našej štátnej správy odhalil tiež tienisté stránky českej žurnalistiky“. 108 Po tomto článku dokonca označili oficiálne orgány Der Spiegel, ktorý využíval alternatívne, ale overené zdroje informácií, za „bulvár“. 109)

Ďalším problémom slovenských médií, súvisiacim so syndrómom starostovskej žurnalistiky, je výber odborníkov, ktorí sa vyjadrujú k určitým témam. Dvojnásobne to platí pre tak interdimenzionálne témy, akými sú kultúra a drogy. Andrej Školkay napísal jedenásť hypotéz „výroby expertov médiami“. 110 Hneď prvou hypotézou je nedostatok konkurencie, „čo sa odráža v ľahkom 111 prístupe do médií pre určité skupiny ambicióznych expertov a pseudoexpertov.“ Druhou hypotézou je nedostatok vnútornej kritiky. „Každý pozná každého, preto nie je vhodné (bezpečné) kritizovať iných (princíp bumerangu). V zásade slovenská spoločnosť neprijíma kritiku; aj v odborných kruhoch je na kritiku až emocionálna reakcia. V dôsledku toho môžu v médiách vystupovať aj rôzni pseudoexperti, nedochádza k diskusii ani ku konfrontácii rôznych názorov. Pritom už John S. Mill vo svojej slávnej eseji O slobode pred 150 rokmi upozornil na nevyhnutnosť diskusie v spoločnosti a na nebezpečenstvo 'večných právd'“. 112 Treťou hypotézou výroby expertov médiami je podľa Školkaya tradičná rurálno-autoritárska (dedinská) štruktúra slovenskej spoločnosti. „Stále platí, že rodičia, starší a vedúci pracovníci majú vždy pravdu, a bezpodmienečná lojalita je kľúčom k úspechu.“ 113 Neexistencia intelektuálnej klímy, ktorá oceňuje nové podnety a smeruje ku konštruktívnej kritike je ďalšou z hypotéz. ako aj zvýený záujem médií o otázky vedy a techniky („Celkový posun k racionálnym vysvetleniam javov a udalostí“, čo však nie je len slovenský, ale celosvetový problém) 114. Zaujímavá je šiesta hypotéza, ktorou je spoliehanie sa na jedného „osvedčeného“ experta. Medzi ďalšie hypotézy patrí fenomén vedúceho pracovníka, neschopnosť niektorých expertov vysvetliť zaujímavé javy zaujímavým spôsobom, či nedostatočná motivácia slovenských žurnalistov. 115 Poslednými Školkayovými hypotézami sú atomizácia spoločnosti a narastajúci počet rôznych špecializovaných médií, ktoré spolu s ich komercionalizáciou vytvárajú priestor pre prienik expertov a pseudoexpertov do nich, ba dokonca si vyžadujú ich účasť. 116

Ako teda von zo, zdá sa, začarovaného kruhu slovenskej žurnalistiky, ktorý sa vyskytol pri sledovaní kultúrno-drogového problému masovými médiami? Odpoveď je jednoduchá. Vývojom. Otázok o hraniciach slobody a etiky sa vyskytne – nielen v žurnalistike – ešte mnoho a postupne sa začnú ozývať aj liberálnejšie hlasy, postupne odpadne generácia socialisticky školených novinárov a prirodzene, bez diktátu sa vyrovná aj pomer medzi kompetenciou
(o tom, čo si môže ktoré médium dovoliť zverejniť) a zodpovednosťou (a aký dopad to bude mať). Zdá sa však, že ten vývoj bude ešte dlhý a možno aj bolestivý.

Poznámky a odkazy:

1 Ústava SR, čl. 4, ods. 2
2 Ústava SR, čl. 4, ods. 4
3 Palán, J., Výkladový slovník vzdělávání dospělých, DAHA, Praha, 1997, s. 62
4 Ivanová – Šalingová, M., Slovník cudzích slov pre školu a prax, SPN, Bratislava, 1988, s. 130
5 Zákon NR SR, č. 139 / 1998 Z. z.
6 Denciová, E., Tradícia a jej význam vo vzdelávaní dospelých, In: Vzdelávanie dospelých, č. 2/1998, s. 8-9
7 Doležal, J. X., Marihuana, Votobia, Olomouc, 1997, s. 28
8 Tamtiež, s. 29
9 Lawless, R., Co je kultura, Votobia, Olomouc, 1996, s. 90-91
10 Aldrich, V. C., Filozofia umenia, Tatran, Bratislava, 1968, s. 54
11 Krbaťa, P., Psychológia hudby (nielen) pre hudobníkov, Matúš music, Prešov, 1994, s. 147
12 Tamtiež, s. 153
13 Svítivý, E., Punk Not dead, AG Kult, Praha, 1991, s. 35
14 Tamtiež, s. 47
15 Belej, M., Frank, M., Panickú hrôzu pred každým vystúpením zo seba Vlasta Redl stále nestriasol, In: Prešovský Korzár, 6. 9. 2000, s. 10
16 Ivan Martin „Magor“ Jirous – nedá sa presne určiť, kedy túto citáciu jej autor použil, objavila sa však vo viacerých tlačovinách
17 Beránek, V., Drogy, In: Tripmag, 4/2000, s. 24-30
18 Gott, K., Sarvaš, R., Jak to vidí Karel Gott (rozhovor na lodi), Studio pět a Panok finanz, s. r. o., Javorník, 1992, s. 32-33
19 Furst, P. T., Halucinogeny a kultura, Maťa, Praha, 1996, s. 8-9
20 Čejka, T., Drogový breviár (4.) – Meskalínové kaktusy, In: Inzine (www.inzine.sk), 28. 3. 2000
21 Furst, P. T., s. 18
22 Tamtiež, s. 57-58
23 viď 20
24 Furst, P. T., s. 173
25 Tamtiež, s. 174
26 Tamtiež, s. 98
27 Tamtiež, s. 115
28 Čejka, T., Drogový breviár (5.) – Kata jedlá, In: Inzine (www.inzine.sk), 11. 4. 2000
29 Čejka, T., Drogový breviár (8.) – Kokaínovník, In: Inzine (www.inzine.sk), 24. 5. 2000
30 Furst, P. T., s. 25
31 Darmo, J., Masmediálna kultúra v diskusii, In: Otázky žurnalistiky – časopis pre teóriu, výskum a prax prostriedkov masovej komunikácie, 4/1999, s. 307
32 Tamtiež
33 McLuhan, M., Jak rozumět médiím, Odeon, Praha, 1991, s. 31
34 Fülle, J., Médiá – drahá hračka pre politikov, In: OS – Fórum občianskej spoločnosti, 12/1998, s. 8
35 Holina, V., Zmeny mediálnej situácie na Slovensku po roku 1989 – II., In: Otázky žurnalistiky, 3/1999, s. 186-187
36 Mlčoch, L., Emociogramy a akronymy, internetový manuál
37 Pišťanek, P., Legalizácia tvrdých drog, In: inZine (www.inzine.sk), 20. 1. 1999
38 Hvížďala, K., Média a moc, In: Média a moc, Votobia, Praha, 2000, s. 42
39 Tamtiež
40 Tamtiež, s. 44
41 Jakl, L., Jak chutná vliv, In: Média a moc, Votobia, Praha, 2000, s. 45-46
42 Vágner, I., Naděje a stíny čtvrté velmoci, In: Média a moc, Votobia, Praha, 2000, s. 119-120
43 Tamtiež, s. 120
44 Brezina, I., Média a moc, In: Média a moc, Votobia, Praha, 2000, s. 5
45 Jakl, L., s. 47
46 Radič, S., Nikdy by som sa nestal sluhom, In: Nové slovo 11/1998, s. 40
47 Mrkos, B. J., Média a moc, In: Média a moc, Votobia, Praha, 2000, s. 74
48 McLuhann, M., s. 285
49 Fendrych, M., Vyndám oheň, In: Média a moc, Votobia, Praha, 2000, s. 20
50 Tamtiež
51 Schulz, M., Nespolehlivá zrcadla, In: Média a moc, Votobia, Praha, 2000,
s. 99
52 Knížák, M., Média a moc, In: Média a moc, Votobia, Praha, 2000, s. 69
53 Jirák, J., Nezbývá než se naučit komunikovat mimo masmédia, In: Konfrontace, s. 1
54 Hvížďala, K., s. 44
55 Frank, M., Novinárska etika, esej, 1/2000, nepublikované
56 Kódex novinárskej etiky Slovenského syndikátu novinárov, prijaté snemom SSN 19. 10. 1990, www.ssn.sk
57 Richard Müller v rozhovore s redaktorom televízie Markíza Henrichom Krejčom, odvysielané 6. 3. 2000 o 22.45 hodine v televízii Markíza. Doslovný prepis (z ktorého čerpá aj tento odkaz) vyšiel v denníku Národná obroda,
8. marca 2000 pod názvom R. Müller: Otvorene priznávam, že používam drogy, s. 16
58 Tamtiež
59 Tamtiež
60 Tamtiež
61 Hríb, Š., Žitňanský, R., Na túto otázku čakám už desať rokov (rozhovor s R. Müllerom), In: Dominofórum, 11. 1. 2000, www.dofo.sk/49-99/7.html
62 viď 57
63 Tamtiež
64 Tamtiež
65 Tamtiež
66 Petránska, L. a kol. pracovníkov Odboru mediálnych informácií MIC, Adresár médií Slovenskej republiky 2000, Mediálne informačné centrum, Bratislava, 2000, s. 45-50
67 Tamtiež
68 Tamtiež
69 Poliak, J., Richard Müller, ministri, policajti a tí druhí, In: Muzikant – hudobný časopis, marec/2000, s. 3
70 Cinglerová, J., Richard Müller (zblízka), In: Rolling Stone, 5/2000, s. 114
71 Tamtiež
72 Tamtiež
73 „McMillanus“, Kedy budú u nás drogy povinné a budeme ich vyvážať a nie dovážať, www.samuel.cz/˜priatelia
74 Bella, T., Manipulácia v masových médiách, apríl 2001, http://kvas.cdtip.sk
75 autorský materiál, čiastočne publikované v denníkoch Korzár, Prešovský Korzár a Podtatranský Korzár, 23. 5. 2000, s. VIII
76 viď 57
77 pieseň Martin V., text: Müller, R., 1997, vydal PolyGram
78 viď 57
79 pieseň Môj svet, text: Polemic, 1999, vydalo Rádio Bratislava - vydavateľstvo Slovenského rozhlasu
80 pieseň Drogová závislosť, text: Žúži, M., 1991, vydal Monitor
81 pieseň Nedela, text: Whisky (Láber, M.), 1991, vydal Opus
82 pieseň Golden Beach, text: Whisky, 1991, Opus
83 pieseň Rock´n´roll, text: Korbel, S., Whisky, 1991, Opus
84 pieseň Dievča z horných 10 000, text: Whisky, 1991, Opus
85 pieseň Dobrý večer, priatelia, text: Le payaco, 2000, vydalo Unique Leader Music
86 Tamtiež
87 Frank, M., „Som proti legalizácii, lebo u nás sa zákony nedodržiavajú“, In: Korzár, Prešovský Korzár a Podtatranský Korzár, 23. 5. 2000, str. VIII
88 Tamtiež
89 Frank, M., Hon na čarodejnice, In: Korzár, Prešovský Korzár a Podtatranský Korzár, 23. 5. 2000, str. VIII
90 Gottlieb, Adam, Vaříme s konopím, Votobia, Olomouc, 1995, str. 10-12
91 pieseň Nahý, text: Müller, R., 2000, úradne zlikvidovaná
92 SITA, Müller na pohreb Nahého neprišiel, Bratislava, 16. 4. 2000
93 Music Slovakia, www.music.sk, apríl 2000
94 Music Slovakia, 6. 4. 2000
95 Novák, O., Teraz zakázali skladbu. Čo bude ďalšie?, In: Music Slovakia (www.music.sk), 6. 4. 2000
96 Frank, M., Tune In, Tune Off, Central Europe Review (www.ce-review.org), 31. 3. 2000
97 Frank, M., „Keby som bol Rudo Schuster, tak si odpočítavacie hodiny spustím sám,“ tvrdí Fedor Flašík, In: Prešovský Korzár, 16. 10. 2000, s. 2 (pozn.: rovnaký materiál vyšiel v tom istom čase v Prešovskom denníku, pričom neskôr sa oba tituly zlúčili v spoločný Prešovský denník Korzár)
98 Nejprodávanější alba v České republice, In: Rolling Stone, 6/2000, s. 112
99 viď 102
100 (ru, sita), Trestný je každý joint, In: SME, 27. 3. 2001, s. 1
101 Tamtiež
102 Müller, R., Fanoptikum, In: Rock & Pop, 3/2001, s. 68
103 Tamtiež, s. 70
104 Tamtiež, s. 68-70
105 viď 66
106 Neff, O., Internet je elitné médium, In: Trend (príloha Infotrendy), 41/1997, s. 13
107 Holub, R., Je to bulvár – a hotovo!, In: Reflex – společenský týdeník, 34/2000, s. 16
108 Tamtiež
109 Tamtiež
110 Školkay, A., Výroba expertov médiami, In: Otázky žurnalistiky č. 2/2000, prevzaté z mesačníka Fórum, 9/2000, kde bol materiál publikovaný pod názvom Jedenásť hypotéz, s. 6
111 Tamtiež
112 Tamtiež
113 Tamtiež
114 Tamtiež
115 Tamtiež
116 Tamtiež
V Výskum: monitoring a komparácia denníkov Pravda, vydáva Perex, a. s., Bratislava, SME, vydáva VMV, a. s., Bratislava a Hospodárske noviny, vydáva Ecopress, a. s., Bratislava v dňoch 28. 2. 2000 až 6. 3. 2000, resp. 8. 3. 2000 až 18. 3. 2000, presné zdroje sú uvedené priamo v texte
V1 Výskum: monitoring denníkov Pravda, vydáva Perex, a. s., Bratislava a SME, vydáva Grand Press, a. s., Bratislava v dňoch 6. 3. 2001 až 17. 3. 2001, presné zdroje sú uvedené priamo v texte

Použitá literatúra:


Knižná:

Adresár médií Slovenskej republiky 2000
Aldrich, V. C., Filozofia umenia
Doležal, J. X., Marihuana
Furst, P. T., Halucinogeny a kultura
Gott, K., Sarvaš R., Jak to vidí Karel Gott (rozhovor na lodi)
Gottlieb, A., Vaříme s konopím
Ivanová-Šalingová, M., Slovník cudzích slov pre školu a prax
Krbaťa, P., Psychológia hudby (nielen) pre hudobníkov
Lawless, R., Co je to kultura
McLuhan, M., Jak rozumět médiím
Média a moc
Palán, Z., Výkladový slovník vzdělávaní dospělých
Svítivý, E., Punk Not Dead

Časopisecká:

Fórum
Konfrontace
Muzikant
Nové slovo
OS
Otázky žurnalistiky
Reflex
Rock & Pop
Rolling Stone
Trend
TripMag
Vzdelávanie dospelých

Novinová:

Hospodárske noviny
Korzár
Národná obroda
Podtatranský Korzár
Pravda
Prešovský denník
Prešovský Korzár
SME

Internetová:

Central Europe Review
Dominofórum (vychádza tlačou, avšak citácia bola použitá z jeho internetovej verzie)
inZine
Music Slovakia
Slovenský syndikát novinárov
www.samuel.cz/˜priatelia

Iná:

Ústava Slovenskej republiky
Zbierka zákonov
Spravodajský servis agentúry SITA
internetový manuál
texty piesní

Obsah a základné informácie o tejto diplomovej práci Drogy a kultúra v slovenských masmédiách: http://www.frenky.sk/?c=12&id=131

 
12.7.2002 | Pridal: Michal Frank | Iné | čítané: 19767 krát