frenky.sk

https://frenky.sk/clanok/1146/premiera_noveho_titulu_kosice-dnes_a_jeho_komparacia.html

Premiéra nového titulu kosice:dnes a jeho komparácia

Toto je odborný príspevok, ktorý vyšiel v zborníku Média a text 5, a vystúpil som s ním v decembri 2014 na rovnomennej konferencii.

Text, ktorý uvádzam tu, vyšiel v 439-stranovej publikácii Médiá a text 5. Ak chcete z neho citovať, prosím, použite korektný bibliografický odkaz. Oficiálny text (na presné citovanie) nájdete tu: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bocak4

Bibliografický odkaz:
FRANK, M. 2016. Premiéra nového titulu kosice:dnes a jeho komparácia. In: BOČÁK, M. , REGRUTOVÁ, L. , RUSNÁK, J. (eds.), 2016. Médiá a text 5. Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, s. 80 – 88. ISBN: ISBN 978-80-555-1567-0

Tiráž: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bocak4/subor/tiraz

Elektronická verzia publikácie: http://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Bocak4

Viac o konferencii Médiá a text 5: http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ismks/podujatia/konferencie/2014/media-a-text-5
video
https://www.youtube.com/watch?v=ecvkWb4fWCw
https://www.youtube.com/watch?v=PAhPRBK8X8k
http://pis.sk/clanok/14391/tv_magazin_-_relacia_studentov_presovskej_univerzity_9-2014.html

Foto: unipo.sk

Neoficiálny príspevok (bez zvýraznení, poznámok pod čiarou, apod.):

PREMIÉRA NOVÉHO TITULU KOŠICE:DNES A JEHO KOMPARÁCIA

Michal Frank

Po rokoch stagnácie, spôsobených synergiou nepriaznivých faktorov (predovšetkým úbytkom inzerentov pre krízu a penetráciou internetu a s tým súvisiacou zmenou nosiča informácií za bezplatný) prišiel v roku 2014 zvrat v mediálnom sektore na Slovensku.

Do toho času bola situácia na trhu tlačových periodík za posledné roky nemenná. Vydavatelia kresali náklady, nové tituly nevznikali, a ani veľké vydavateľské domy na Slovensku nerozširovali svoje akvizície v oblasti tlačových médií (printov), skôr naopak. Napríklad regionálny denník Korzár, ktorý dlhodobo patrí spolu s bulvárnym Novým časom medzi najčítanejšie denníky na východnom Slovensku, zúžil v roku 2012 počet mutácií zo šiestich na dve (Prešovský a Košický). Alexej Fulmek, generálny riaditeľ vydavateľstva Petit Press, a. s. , do ktorého portfólia Korzár patrí, prognózoval v Trende printový trh pre rok 2013 slovami: „Stále pokles, nie dvojciferný, ale jednociferný. Rátam s dvojciferným nárastom v online.“ (Trend, 2012, s. 72)

Stagnácia segmentu tlačených médií

Táto prognóza sa ukázala byť pomerne presná, predovšetkým však vystihla vtedajšiu situáciu na mediálnom trhu v oblasti tlačových médií. Ten bol finančne poddimenzovaný, dlhodobo klesali predaje (dochádzalo ku konverzii čitateľov z printových na online verzie, pričom tie nedokázali vygenerovať toľko inzertných príjmov), znížil sa objem inzercie, hoci regionálne tituly boli voči tomu faktu rezistentnejšie (Trend, 2012, s. 72); zároveň dedukujeme, že so zníženým počtom zdrojov a stagnujúcou konkurenciou došlo aj k poklesu kvality jednotlivých titulov na mediálnom trhu.
Nástup internetu ako mediálneho fenoménu znamenal v posledných rokoch predefinovanie celého mediálneho priestoru vo svete. Došlo k zmenám radikálnym, ale z historicko-globálneho pohľadu nie neobvyklým. Situáciu vystihol už klasik svetovej novinovedy a mediálny teoretik Marshall McLuhan, ktorý o podobnom vývoji písal už v 60. rokoch 20. storočia, keď o internete svet ani nechyroval: „Nové médium nie je nikdy doplnkom starého a nenecháva staré médium na pokoji. Neprestáva utláčať staršie médiá, pokiaľ pre ne nenájde nové tvary a postoje.“ (McLuhan, 1991, s. 165)
Nelichotivá situácia na mediálnom trhu (nielen) východného Slovenska, s neistou budúcnosťou a nelichotivou prognózou, sa začala meniť v roku 2014. Po rokoch stagnácie sa v tomto odvetví znovu objavili zdroje, jadrne povedané „rozhýbal sa trh“, pričom zmeny boli vskutku turbulentné a zavše nepredvídateľné. Prvou „lastovičkou“ bol vznik nového titulu košice:dnes. Hoci tu nie je priama príčinná súvislosť medzi vznikom tohto košického večerníka a ďalšími pohybmi (uvedieme ich nižšie) na poli slovenských tlačových médií, práve vznik periodika košice:dnes bol signifikantný pre celý neskorší vývoj celého odvetvia na Slovensku, i v širšom európskom priestore. Akoby predznamenal procesy, ktoré v rýchlom slede nasledovali v ďalších dňoch.

Ohlásenie nového východoslovenského denníka

Prvá verejná zmienka o vzniku nového peridika sa objavila v online portáli omediach.com, ktorý vedie Miroslava Kernová, 1. 8. 2014 pod titulkom Vzniká nový denník (omediach.com, 1. 8. 2014). V správe autorka menuje vydavateľa i šéfredaktora vznikajúceho projektu. Dva dni po tejto správe na omediach.com sa objavuje rozsiahly materiál približujúci nový večerník pre Košice a okolie aj na portáli sme.sk (vyšiel nasledujúci deň aj v printovej verzii denníka SME), ktorý patrí pod Petit Press, a. s. , teda spoločnosť vydávajúcu aj denník Korzár, hlavného konkurenta novovzniknutého titulu. Autor Dušan Mikušovič prináša viaceré podrobnosti, vrátane personálneho obsadenia vedenia redakcie, kde okrem šéfredaktora Dušana Karolyiho figurujú aj zástupca šéfredaktora Mikuláš Jesenský, dovtedy východoslovenský korešpondent denníka SME a v minulosti tiež šéfredaktor Košického večera a editor Ladislav Kerekeš. (SME.sk, 3. 8. 2014) Spoločnosť miestneho podnikateľa Daniela Krátkeho, ktorá nový projekt pripravovala, označili za kontroverznú.
Vytvorenie nového periodika nie je jednoduchá záležitosť. Vplývajú naň viaceré vonkajšie i vnútorné faktory. „Faktory, ktoré existujú v rámci firmy, sú jej zdroje, technické vybavenie, finančné ciele a spoločenské ciele spolu s etickými normami.“ (Repková, 2004, s. 41) Vonkajšími faktormi sú potreby a očakávania spoločnosti, konkurencia a širšie ekonomické záležitosti. (tamže) Nový vydavateľ neponechal nič náhode. Ako priznala jeho marketingová riaditeľka Alexandra Mihók Kvietková, potreba vzniku titulu košice:dnes vzišla z prieskumu: „Jeho výsledky nám napovedali, že projekt lokálneho denníka v Košiciach má oprávnené predpoklady na úspech.“ (SME.sk, 3. 8. 2014) Pre úplnosť, niekdajší Košický večer vo svojej pôvodnej podobe pred niekoľkými rokmi zanikol.
Šéfredaktor Dušan Karolyi v rozhovore pre SME o vyhliadkach nového večerníka košice:dnes povedal: „Riziko je spojené s každým podnikaním a odhadnúť jeho mieru je vždy náročné. Skúsenosti zo sveta však naznačujú, že ak chcete hľadať životaschopnosť v printovom médiu, tak najmä v lokálnom.“ (SME, 4. 8. 2014, s. 5) Prvé číslo košice:dnes sa malo na trhu objaviť, aj objavilo, 12. 9. 2014, teda 43 dní od prvej zmienky v médiách. V medziobdobí sa stala ešte jedna kauza. Šéfredaktor vznikajúceho denníka Dušan Karolyi, ktorý predtým pôsobil v ekonomickom týždenníku Trend i v investigatívnej relácii TV Markíza Paľba, bol vyšetrovateľom obvinený za jeden zo svojich článkov z minulosti. Voči tomuto kroku sa zdvihla vlna nevôle. (omediach.com, 6. 9. 2014) V konečnom dôsledku bolo toto obvinenie zrušené.

Dlhoočakávané premiérové číslo a reakcia najbližšej konkurencie

Prejdime k samotnej premiére nového denníka pre Košice a okolie, večerníka košice:dnes, ktorá bola 12. 9. 20014, keď vyšlo prvé, bezplatne distribuované číslo nového titulu. Na ohlásený projekt sa pripravoval aj jeho konkurent, dovtedy košický hegemón Korzár, denník Košického kraja. Pristúpme ku komparácii oboch, bezprostredne si konkurujúcich titulov lokálnej tlače (autor textu zároveň upozorňuje na konflikt záujmov ), zobjektivizovanej obsahovou analýzou ako metódou spočívajúcou v objektívnom systematickom a kvantitatívnom opise manifestovaných (prejavených) obsahov komunikácií, pričom za obsah sa tu považujú jazykové, obrazové, hudobné a iné symboly, z ktorých je oznam zložený. (FILIT)
Ako dopadlo prvé vydanie večerníka košice:dnes a čo malo v ten deň spoločné a rozdielne s Korzárom? Nový denník košice:dnes vyšiel premiérovo na tabloidnom formáte (cca A5, teda asi o polovicu menšom, než je klasický novinový formát) na 16 stranách, pričom uprostred bola navyše vložená osemstranová príloha košice:víkend. Korzár pre daný deň rozšíril svoje vydanie a namiesto obvyklých 20 strán klasického formátu (tzv. berliner), vyšiel na 24 stranách (na porovnanie, prešovská mutácia Korzára ostala na 20 stranách), jeho súčasťou bola i pravidelná piatková osemstranová príloha Pohoda.
Oba tituly sa líšia vizuálom i samotnou hlavičkou, kde v prípade Korzára dominuje červená, v prípade košice:dnes modrá, resp. modro-oranžová farba. Na úvodnej strane jeho premiérového čísla dominuje fotografia mladého kamelota (za zmienku stojí, že zvolili chlapca, nie dievča) s verzálom písaným textom „Po rokoch sa do Košíc opäť vracia večerník“ a úvodník šéfredaktora s titulkom Vychádzame! (košice:dnes, č. 1, 2014) Karolyi v ňom, o. i. , vysvetľuje i dvojbodku v názve: „Dnes je súčasnosť, teda my, ktorí ju dýchame. Košice sú historický monument s parametrami byť pre nás skvelým priestorom pre život. Dvojbodka medzi nimi akoby magnetizovala a zároveň približovala tieto dve entity.“ (Karolyi, 2014) V upútavkách na titulnej strane večerník košice:dnes avizuje okrem víkendovej prílohy články o filme o Pavlovi Demitrovi a útoku na múr na Luníku VIII. Košický Korzár má ako headline odkaz na článok o rozsudku s dcérou niekdajšieho privatizéra VSŽ Alexandra Rezeša Evou Varholíkovou (tentoraz v Korzári uvádzanou pod dievčenským priezviskom) s titulkom Dostala deväť rokov, nepohla ani brvou, uvedeným pri jej fotografii. Okrem toho v hornej časti avizuje prílohu Pohoda, predstavenie tímu Korzára (bezprostredne súvisiace s príchodom nového hráča na trh), v pravom dvojstĺpci sú to avíza na príspevky o daňovom úrade, doprave a v spodnej časti na krimi (chytenie vraha po 18 rokoch), bulvár (umelci, ktorí začínali v Košiciach) a stranu venovanú ženám (článok o Lenke Čvirikovej Hriadeľovej).

Nový titul vyšiel s kvalitnejšou tlačou než jeho starý konkurent, takisto na lepšom papieri s vyššou gramážou. Graficky sa líšil verzálom písanými titulkami, najvýraznejšou grafickou odlišnosťou od iných novín bolo zvýraznenie niektorých pasáží článkov nie boldom, ale vyznačovaním akoby neumelou rukou so zvýrazňovacou fixou. Podobný prvok používa napríklad český denník Sport (Nedělní Sport, 9. 11. 2014, napr. s.2), avšak s tým rozdielom, že v jeho prípade sú zvýraznenia rovnomerné. Kým Korzár venuje rozsudku Evy Varholíkovej (Rezešovej) po spôsobenej tragickej dopravnej nehode v Maďarsku celé dve spravodajské strany č. 2 a 3, aj s výraznými ôsmimi fotografiami, v denníku košice:dnes je o kauze iba krátka zmienka v noticke Maďarské médiá o prípade Varholíkovej. Otváracím materiálom strany je článok Kontroverzný múr na Luníku VIII rozbil.
Na 3. strane nasleduje graficky pútavo spravovaná anketa s desiatimi rôznorodými osobnosťami (z) Košíc, ktoré odpovedajú na otázku, čo by v novom mestskom večerníku nemalo chýbať, aby ho radi čítali (medzi nimi napr. Ján Kozák, Mons. Alojz Tkáč, Marián Čekovský, Stanislav Rakús, Alena Ďuránová či Peter Kerekes). Pendantom takejto ankety je v Korzári strana č. 10 - Bulvár s celostranovým materiálom Katapultovali sa z Košíc na výslnie, ako aj kľúčový materiál čísla, dvojstranové tablo redaktorov s titulkom Tím Korzára zdraví a ďakuje svojim čitateľom, s výrazným grafom poukazujúcim na to, že Korzár je v Košickom kraji najčítanejším denníkom podľa prieskumu agentúry MEDIAN SK za prvý kvartál 2014. Podobné self-promo redaktorov a pracovníkov denníka v minulosti vydával Korzár iba pri výročiach. Je preto zjavné, že jeho zverejnenie má priamy súvis s príchodom konkurencie na trh.
Na stranách 4 a 5 prichádza Korzár s témou z Daňového úradu, s aktualitou o podpálenom aute na Kurskej ulici, aj s fotografiou, dopravnou témou o rozšírení ostrovčeka na Mieri, krátkym riportom z Košických slávností vína a dvoma krátkymi krimi správami. Ani jednu z týchto správ nedal denník košice:dnes, a naopak, Korzár nemá články o múre na Luníku VIII a o Východoslovenskom múzeu. Oba tituly sa zhodujú v správe o tom, že strana Sieť má vlastnú kandidátku na primátorský post v Košiciach (v košice:dnes ako krátka správa na s. 2, v Korzári ako hlavná správa na s. 7, rozšírená o reakciu protikandidáta Bauera a kritickú poznámku Renáty Némethovej Pravicový festival maskotov). Korzár okrem toho prevzal na s. 6 aj otvárací článok prešovskej mutácie tohto denníka Vraha chytili po 18 rokoch v Poľsku. Regionálne spravodajstvo uzatvára na strane 8. Tradičná strana zo zahraničia je až v druhej polovici denníka, na s. 14.

Nielen lokálne spravodajstvo

Prekvapujúce z hľadiska lokálneho titulu je zaradenie zahraničnej dvojstrany v denníku košice:dnes, pričom strane 6 dominuje americký prezident Obama a strane 7 ruský prezident Putin. Na s. 4 je v denníku košice:dnes vizuálne pútavá fotografia (TASR) s notickou o začínajúcich Dňoch nezábudiek, krátka agentúrna správa o povodniach a graficky vyvážená polemika o vzdelaní starostov (zjavné je to len z perexu, titulok chýba) medzi košickým poslancom NR SR, Košičanom Ottom Brixim z vládnej strany Smer-SD a opozičným Danielom Lipšicom. Nasledujúca strana je venovaná inzercii, vrátane vlastnej na košice:dnes s fotomontážou fúzatého chlapca a nápisom Informácie starnú rýchlo: všetky noviny prinášajú včerajšie správy, my píšeme o tom, čo sa tu deje dnes. Napriek tomu, že evidentne v súčasnosti prinášajú všetky noviny aj online spravodajstvo, posolstvo kampane je zjavné – sme tu, nový mestský večerník s čerstvými informáciami priamo z Košíc. Nasledujúca strana č. 8 je venovaná publicistike, pravdepodobne marketingovej, pričom jej dominuje príbeh košického knihomoľa K. Volemana z Artfora (na stránke je aj logo tohto kníhkupectva).

Šport a víkendové prílohy

Športové spravodajstvo a publicistika patrí medzi ťažiskovú oblasť v lokálnych periodikách. Ako vyplýva z komparácie denníkov Korzár a košice:dnes, tradičný titul si dal na športových stranách v kritický deň menej záležať než na zvyšku novín. Šport je síce umiestnený na štyroch stranách, ale reálne sa priamo košickému športu venuje len titulná strana (č. 19), kde je ťažiskový materiál o ambícii Košíc získať hokejový titul. Dopĺňa ho súvisiaci článok i ďalší príspevok z hokeja, no z Popradu. Na ďalšej strane sa rozoberá hokej v Spišskej Novej Vsi a Michalovciach (a je tu i článok o odsúdenom bežcovi Pistoriusovi, o ktorom je zmienka – noticka aj v konkurenčnom večerníku), s. 21 patrí futbalu (nie však košickému, hoci Duda, hráč, o ktorom je reč v hlavnom článku, v tomto meste pôsobil) a na poslednej športovej strane je príspevok z oblasti motorizmu. Nový večerník košice:dnes prichádza na zadnej strane s veľkým článkom o filme 38 o nebohom hokejistovi Pavlovi Demitrovi s pútavým titulkom ...keby ten film vôbec nemusel vzniknúť. Mimochodom, ide o jeden z mála športových titulkov tohto periodika, v ktorých je použité sloveso. Dvojstrana 14-15 patrí graficky efektne spracovaným „naj“ basketbalistiek Good Angels. Strana 12, ktorú pripravil bývalý redaktor Korzára Tomáš Tóth, je venovaná hokeju, trom článkom k tejto téme dominuje ten s titulkom Za výhru možno aj pivečko. Susedná strana je venovaná futbalu, sú na nej „Štýloví manekýni“ i bábätko – odfotená druhá dcéra manažéra košického klubu.
Odhliadnuc od horoskopov, TV programu, receptov a ďalších „povinných jázd“ obsahujú víkendové prílohy oboch porovnávaných denníkov niekoľko publicistických materiálov, na ktoré sa zameriame. Korzár prináša na dvojstrane veľký rozhovor s niekdajším prezidentom, Košičanom Rudolfom Schusterom a celostranovú reportáž Východniari valcujú tanečné súťaže v USA. Novinke košice:dnes predurčuje astrológ Peter Mišík na celej strane dlhý život, na dvojstrane prináša tému Košice v roku 2014, na ktorú nadväzuje strana o historických zaujímavostiach v podaní Milana Kolcuna, tu konkrétne venovaná Dómu.
Z uvedenej komparácie vyplýva, že tvorcovia dlhotrvajúceho periodika Korzár v súboji s konkurenciou počas prvého dňa konfrontácie obstáli a nový denník nepriniesol nič šokujúce. Zároveň však treba zdôrazniť, že tvorba tlačeného denníka je beh na dlhé trate. A o pomyselnom víťazovi mikrosúboja rozhodne čas (vyhrať môžu aj obaja). Dosiaľ známe čísla hovoria o tom, že v prípade Korzára došlo v čase vzniku konkurenčného denníka k poklesu predaných výtlačkov. Nielen k očakávanému medziročnému, ale aj k medzimesačnému, teda reflektujúcemu vznik nového titulu (2013: august 14 874, september 15 691; 2014: august 13 331, september 14 032) . (ABC, 2014)

Nová doba a nástup oligarchov

Príchodom nového mestského večerníka v Košiciach na mediálny trh a reakciou jeho hlavného konkurenta pohyby v tomto odvetví nielenže neskončili, ale akoby predznamenali začiatok novej éry. Do slovenských médií začal vstupovať kapitál, ktorý je takpovediac problematický. Ako sa nemeckí vlastníci rozhodli predať veľký český vydavateľský dom MAFRA (MF Dnes, Lidové noviny...) kontroverznému majiteľovi spoločnosti Agrofert a následne ministrovi financií Andrejovi Babišovi, polovičný podiel v slovenskom Petit Presse predali spoločnosti kontrolovanej finančnou skupinou Penta. Tá už predtým stihla získať vydavateľstvo 7 plus aj Trend. V Petit Presse bola napokon, po zložitých vyjednávaniach, zatlačená do minority, medzitým však podstatná časť denníka SME, sťaby vlajkovej lode vydavateľstva, odišla na protest proti vstupu oligarchov do vlastníckych štruktúr vydavateľstva. Založila Projekt N a ďalšie médiá (napr. web šport.inak). A dotklo sa to aj východného Slovenska. Napríklad v Prešove rozbiehal známy český šéfredaktor Petr Šabata nový týždenník Prešovské noviny ako ťažiskovú akvizíciu vydavateľstva v tomto priestore (na úkor denníka Korzár), no vzhľadom na situáciu v SME ho „povolali“ do Bratislavy. Vstup oligarchov na mediálny trh v strednej Európe, jeho príčiny a dôsledky, by sa dal opísať na mnohých stranách a tento proces ešte zďaleka neskončil. Isté je jedno, trh sa zmenil. A prvým, i keď nesúvzťažným impulzom bol aj nástup titulu košice:dnes.
Zoznam literatúry:

ABC (Audit Bureau of Circulations) SR, aktusalizovaný audit predaja novín. Link: http://abcsr.sk/files/abcsr_results_sk.xls

Czwitkovics, Tomáš. : Rozhovor s Alexejom Fulmekom – Denníky? Ostanú len dva. Trend, 2012, č. 51-52, s. 72. ISSN 1335-0684

Karolyi, Dušan: Vychádzame! In: košice:dnes, 12. 9. 2014, č. 1. , s. 1. ISSN 1339-7605

Kernová, Miroslava: Vzniká nový denník. omediach.com [online] 1. 8. 2014 Link: http://www.omediach.com/tlac/item/4776-vznika-novy-dennik

Kernová, Miroslava: Proti stíhaniu novinára sa podpisujú známe osobnosti. Chcú byť stíhané tiež. omediach.com [online] 6. 9. 2014. Link: http://www.omediach.com/tlac/item/4985-proti-stihaniu-novinara-sa-podpisuju-zname-osobnosti-chcu-byt-stihane-tiez

Korzár, denník Košického kraja, 12. 9. 2014, č. 210. 24s. + 8s. príloha Pohoda. ISSN 1338-659X

košice:dnes, 12. 9. 2014, č. 1. 16s. + 8s. príloha košice:víkend. ISSN 1339-7605

Kravčík, Miloš, Piaček, Jozef a kol. : FILIT – Otvorená filozofická encyklopédia. 1999. Link: http://dai.fmph.uniba.sk/~kravcik/filit/pojem.php?obl=Analyza+obsahova

McLuhan, Marshall: Jak rozumět médiím: Extenze člověka. Praha: Odeon 1991. s. 165. ISBN 80-207-0296-2

Mikušovič, Dušan: Šéf nového košického denníka: Oddelíme správy od záujmov majiteľa. SME 4. 8. 2014, s. 5. ISSN 1335-440X (resp. 3. 8. 2014 - online)

Mikušovič, Dušan: V Košiciach vzniká nový denník, vychádzať by mohol podvečer. SME.sk [online], 3. 8. 2014 (resp. 4. 8. 2014, s. 5. ISSN 1335-440X). Link: http://ekonomika.sme.sk/c/7315673/v-kosiciach-vznika-novy-dennik-vychadzat-by-mohol-podvecer.html

Nedělní Sport, 9. 11. 2014, č. 45, 20s. ISSN 1801-383X

Repková, Tatiana: Ako robiť profesionálne noviny. Bratislava: Logos pre NOS-OSF 2004. s. 41. ISBN 80-88800-29-3

TASR (spravodajský servis): Novinár Dušan Karolyi už nie je obvinený. Generálny prokurátor návrh polície stopol. 1. 10. 2014. Link napr. : http://aktualne.atlas.sk/novinar-dusan-karolyi-uz-nie-je-obvineny-generalny-prokurator-navrh-policie-stopol/dnes/kauzy/

 
9.6.2016 | Autor: Michal Frank | Iné | čítané: 5236 krát